Background Image Background Image Background Image

Bartek Sołtysik

koordynacja projektów + produkcja wydarzeń + social media + brand marketing + web dizajn/development + ux/ui dizajn + projektowanie graficzne + copywriting + fotografiaproject coordination + event production + social media + brand marketing + web design/development + ux/ui design + graphic design + copywriting + photography

Photo of Bartek Sołtysik

Bartek Sołtysik

koordynacja projektów + produkcja wydarzeń + social media + brand marketing + web dizajn/development + ux/ui dizajn + projektowanie graficzne + copywriting + fotografiaproject coordination + event production + social media + brand marketing + web design/development + ux/ui design + graphic design + copywriting + photography

Photo of Bartek Sołtysik

Co robię?What I do?

Jestem freelancerem. Robiłem i wciąż robię różne rzeczy. Na co dzień koordynuję projekty: od koncepcji, przez merytorykę i produkcję, po komunikację.

Co potrzebujesz? Wykreować markę? Zaprojektować i zaprogramować stronę internetową? Narysować grafiki? Ogarnąć kampanię marketingową? Poprowadzić social media? Przeprowadzić warsztaty lub szkolenia?

Tym się zajmuję. Odezwij się, razem stworzymy coś fajnego. smile emojismile emoji

I'm a freelancer. I've done a lot of different things, and still do. Most often I coordinate projects: from concept, through programme content and production, to communication.

What do you need? Create a brand? Design and code a website? Get cool graphics? Kick off a marketing campaign? Run social media? Conduct workshops or trainings?

This is what I do. Give me a call, we'll create something cool together. smile emojismile emoji

Portfolio:Portfolio:

Ars Independent Festival

Multimedialny festiwal filmu, animacji, wideoklipu i gier wideo. Szuka tego co fajne w młodej, debiutanckiej i współczesnej kulturze audiowizualnej. Nie boi oglądać na jutubie klipów z 27 wyświetleniami, brakuje mu na itch.io sortowania „od najniższej” po „popular”, a Festival Scope Pro jest zdecydowanie „too mainstream”.A multimedia festival of film, animation, music videos and video games. It looks for what's cool in young, debut and contemporary audiovisual culture. It is not afraid to watch clips with 27 views on youtube, he lacks option to sort the from "lowest" in popularity on itch.io, and Festival Scope Pro is definitely "too mainstream".

Super Retro Video Games Party

Kolaboracja multimedialnego festiwalu Ars Independent oraz społecznej klubokawiarni Drzwi Zwane Koniem. Połączenie chiptune'owej sceny live actów i wizuali z interaktywną wystawą retro komputerów, konsol i gier wideo.Collaboration of the multimedia festival Ars Independent and the social club-cafe A Door Called Horse. A combination of a chiptune scene of DJ's live acts and visuals with an interactive exhibition of retro computers, consoles and video games.

Luft

Luft - kawiarnia przy ul. Koszalińskiej 18 w Katowicach-Ligocie - to miejsce przyjazne kulturze i aktywizacji lokalnych społeczności. Dobra kawa, oryginalne napoje i przekąski. Luft to przedsiębiorstwo społeczne i siostrzany lokal Drzwi Zwanych Koniem.Luft - cafe at ul. Koszalińska 18 in Katowice-Ligota - is a place friendly to culture and local communities. Good coffee, original drinks and snacks. Luft is a social enterprise and sister premises of A Door Called Horse.

Panorama

Klub inspirowany urokami PRL-u, tym co barwne w latach ’70 i ’80. Nie zważając na oficjalne trendy, w opozycji do fast foodów i sterylnych wnętrz, Panorama tworzy klimatyczny lokal ze smaczną, swojską kuchnią i barwną, huczną sceną muzyczną.A club inspired by the charms of the Polish People's Republic, with what was colorful in the '70s and' 80s. Regardless of official trends, in opposition to fast food and sterile interiors, Panorama creates an atmospheric place with tasty, homely cuisine and a loud music scene.

Miejski Pojedynek Potykaczy

Kto potrafi wymyślić najciekawszy content na potykaczu przed lokalem? Wiele knajp skrywa niesamowitych artystów i artystki, których talent tylko czeka na odkrycie. Miejski Pojedynek Potykaczy to otwarty konkurs i turniej z przymrużeniem oka.Who can come up with the most interesting content on a stand in front of the venue? Many pubs hide amazing artists whose talent is just waiting to be discovered. The City Stand Duel is an open competition and tournament with a little bit of humor.

Logofolio

Każdy potrzebuje dobrego logo. Prosty, ale pomysłowy, elegancki, charakterny dizajn - to kierunek w jakim powinno być ono zaprojektowane. Czasem tylko typograficzne, czasem z wizualnym sygnetem - zawsze jednak w duchu marki.Everyone needs a good logo. Simple but ingenious, elegant, distinctive design - this is the direction in which it should be made. Sometimes only with typography, sometimes with a visual signet - but always in the spirit of the brand.

Cztery Pory Roku Festival

Wiosna, lato, jesień, zima… i jeszcze raz. Nieprzerwany i nieustający cykl Ziemi; cykl życia! Cztery Pory Roku Festiwal odbywa się w niecodziennej formule czterech odsłon w ciągu roku. Sercem imprezy jest scena muzyczna, a towarzyszą jej najróżniejsze aktywności: warsztaty, spotkania, targi.Spring, Summer, Fall, Winter... and again. The unbroken and endless cycle of the Earth; the cycle of life! The Four Seasons Festival is held in an unusual formula - four times a year. The heart of the event is the music scene, and it is accompanied by various activities: workshops, meetings, fairs.

Drzwi Zwane Koniem

Integracyjna klubokawiarnia przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach. Prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną Honolulu - przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby wykluczone m.in. z niepełnosprawnościami. "Nieoficjalny dom kultury" i "hub kultury alternatywnej" - jak mawiają na mieście.Integration club and cafe at Warszawska Street in Katowice. Run by the Honolulu Social Cooperative - a social enterprise that employs people with disabilities. "Unofficial community center" and "alternative culture hub" - as they say online about the venue.

Klub Filmowy Ambasada

Jeden z najstarszych klubów filmowych na Śląsku. Spotyka się co miesiąc, już od ponad 10 lat, w katowickim Kinie Kosmos. KFA to zarówno klasyka kina, jak i współczesne produkcje. Zawsze z autorskim plakatem, prelekcją i dyskusją po seansie oraz kinofilskim, krytycznym zacięciem!One of the oldest cinema discussion club in Silesia. It has been meeting every month, for over 10 years, at the Kosmos Cinema in Katowice. KFA stands for cinema classics as well as contemporary productions. Always with an original poster, a lecture and discussion after the screening - all with a critical flair!

Katowice Miasto Transformers

Żart wymyślony ze znajomymi, Patrykiem Chromikiem i Piotrem Gackiem, który wymknął się spod kontroli i przerodził w wiralną akcję medialno-społecznościową. Dziesiątki doniesień medialnych, zaangażowanie władz miasta, list do Michaela Baya - to tylko wybrane ofiary naiwnego pomysłu.A joke made up with friends, Patryk Chromik and Piotr Gack, which got out of control and turned into a virtual media and social campaign. Dozens of media reports, the involvement of the city authorities, a letter to Michael Bay - these are just selected victims of the naive idea.

Własny$pokój

Miejsce w internecie poświęcone finansom dla kobiet (cis, trans, genderqueer) i osób socjalizowanych do roli kobiety, w którym rozmawia się o pieniądzach, ale nie mówi biały, bogaty inwestor. Pomogłem: tworząc animowane intro i outro do wideo, szablony infografik pod SM i stronę, customizując CSS w sklepie online.A place on the internet dedicated to finance for women (cis, trans, genderqueer) and people socialized to the role of a woman. There is talk about money, but not from the perspective of the white, rich man. I created: animated intro and outro for videos, infographic templates for SM and website, custom CSS for the online store.

Radio Klang

Kulturalne, online'owe radio nadające z Chorzowskiego Centrum Kultury. Popełniłem dla niego projekt i programowanie strony internetowej opartej na WordPressie. Realizacja wymagała m.in. zaimplementowanie playera radiowego oraz integracji z API platformy AirTime.Internet radio broadcasting from the Chorzów Cultural Center. I made a website design and programming for them (WordPress based). The work required implementation of a radio player and integration with the API of the AirTime platform.

Antyrama

Kolektyw miejski, skupiający śląską branżę kreatywną, szczególnie zainteresowaną przyszłością polskich miast. W jej skład wchodzą architekci, urbaniści, socjologowie, programiści, artyści i UX designerzy. Zaprojektowałem i wykonałem dla nich stronę opartą na WordPressie. A social collective that brings together the creative industry in Silesia, a particularly sought-after perspective of Polish cities. It includes architects, city planners, sociologists, programmers, artists and UX designers. I designed and developed a website based on WordPress for them.

Referencje:Testimonials:

quote iconquote icon
Praca z Bartkiem to po prostu przyjemność.Working with Bartek is just a pleasure.

- Gosia Szarada,
freelancerkafreelancer

quote iconquote icon
Bartek koordynował i koordynuje medialną stronę festiwalu Ars Independent, gdzie od kilku dobrych lat jestem odpowiedzialna za korekty. Jest mistrzem uber-tabelek, które wszystko porządkują i wyjaśniają, delegowania zadań, ale i pracowania z pełnym oddaniem nad rzeczami, które są w jego gestii. Potrafi cierpliwie przypominać o przekroczonych deadline'ach, ale i pocisnąć gdy trzeba. Ma niesamowitą kontrolę nie tylko na poziomie meta, ale i mikro - co jest bardzo rzadkie i czego mu zazdroszczę. Nie szpanuje fajnymi narzędziami tylko szuka takich, które robią robotę. A jak przychodzi co do czego i coś się wali - to siada i klika do oporu. Miewa sznyt malkontenta, ale to tylko wtedy, gdy potrzebuje urlopu. ;)Bartek has coordinated and coordinates the communication side of the Ars Independent Festival, where I have been responsible for proofreading for several years. He is a master of uber-tables that organize and explain everything, delegating tasks, but also working with full dedication on things that are his responsibility. He can patiently remind about exceeded deadlines, but also push when necessary. He has amazing control not only on the meta level, but also on the micro level - which is very rare and which I envy him. He doesn't show off with cool tools, but looks for the ones that do the job. And when something goes wrong - then he sits down and works until it is done. He has a malcontent feel, but that's only when he needs a holiday. ;)

- Emilia Makówka,
własny$pokój

[wkrótce więcej][moore soon]

CV:

2020 - (...)

freelancer

freelancerfreelancer

projektowanie graficzne i identyfikacji wizualnych; ui/ux dizajn; kreowanie brandów; fotografia i postprodukcja zdjec; web dizajn i development; social media; marketing i reklama; copywriting; tworzenie strategii i doradztwographic and visual identity design; ui/ux design; brand creation; photography and postproduction; web design and development; social media; marketing and ads; copywriting; creating strategy and consulting

2014 - (...)

spółdzielnia socjalna honolulu

restauratorrestaurateur

prowadzenie klubokawiarni drzwi zwane koniem; organizacja i zarządzanie pracą 20-osobowego zespołu; strategiczne planowanie; projektowanie procedur, instrukcji, narzędzi; koordynacja wniosków; smażenie frytekrunning a club called a door called horse; organization and management of the work of a 20-person team; strategic planning; designing procedures, instructions, tools; coordination of applications; frying french fries

2011 - (...)

ars independent festival

szef komunikacji i rzecznik medialnyhead of communication & media spokesman

koordynacja komunikacji festiwalu; public/media relations; 100+ wystąpień medialnych; copywriting i redakcja tekstów; identyfikacje wizualne; strona internetowa i social media; relacje z partnerami i sponsoramicoordination of festival communication; public/media relations; 100+ media appearances; copywriting and text editing; visual identification; website and social media; relationships with partners and sponsors

2013 - 2020

agencja kreatywna miszung

specjalista ds. organizacji wydarzeńevent organization specialist

koordynacja projektów; programowanie, produkcja i promocja 100+ wydarzeń; event/content marketing; kreowanie nowych brandów; tworzenie analiz i raportów; implementacja innowacyjnych rozwiązań organizacyjnychproject coordination; programming, production and promotion of 100+ events; event and content marketing; creating new brands; creating analyzes and reports; implementation of innovative organizational solutions

2011 - 2020

katowice miasto ogrodów

specjalista ds. promocjimarketing specialist

współorganizacja wydarzeń kulturalnych [m.in. urodziny miasta kocham katowice, jazz art festival, street art festival]; organizacja stoisk wystawienniczych [m.in. intel extreme masters, nowa muzyka, off festival]co-organization of cultural events [incl. i love katowice, jazz art festival, street art festival]; organization of exhibition stands [incl. intel extreme masters, new music, off festival]

2013 - 2017

klub panorama

menadżer kreatywnycreative manager

impresariat i booking; organizacja sceny eventów artystycznych i rozrywkowych; rebranding; administracja stroną internetowa i social mediami; projektowanie graficzne; fotografia eventowa i gastronomicznaorganization and booking of artistic and entertainment events; rebranding; website and social media administration; graphic design; event and gastronomic photography

2009 - 2014

stowarzyszenie pfee

animator kulturyculture animator

członek stowarzyszenia; koordynator lub współorganizator wielu projektów społeczno-kulturalnych [m.in. festiwal filmów niezależnych kiloff, klub filmowy ambasada, cztery pory roku festiwal, turniej gier wideo]member of the association; coordinator or co-organizer of many social and cultural projects [incl. independent film festival kiloff, film club embassy, four seasons festival, video game tournament]

2009 - 2013

radio egida

redaktor, reporter, realizatoreditor, reporter, producer

dziennikarstwo i reportaż; realizacja audycji live i nagrań; prowadzenie autorskiej audycji prosimy zgasić światło i pasma odsłuch kulturalny; blogowanie; produkcja i montaż dźwiękujournalism and reportage; production of live broadcasts and recordings; running an original program please turn off the lights and audition cultural listening; blogging; sound production and editing